fbpx Har du tjekket din årsopgørelse? | AktivFinans – din økonomiske rådgiver

Du er her

Har du tjekket din årsopgørelse?

Har du tjekket din årsopgørelse?

Marts 2016

Mange danskere går deres årsopgørelse lidt for hurtigt igennem, og fokuserer nok mest på, om de skal have penge tilbage - eller om de skal betale restskat!

Men uanset om du skal have penge tilbage eller skal betale restskat, er det en rigtig god idé at bruge noget tid på at gennemgå din årsopgørelse for at tjekke om alt er, som det skal være. For det kan jo være, at du skal have endnu flere penge tilbage – eller at du pga. manglende indberetninger kan slippe for at betale den restskat, som SKAT har regnet sig frem til!

Mange mennesker har dog svært ved at gennemskue, om deres årsopgørelse er korrekt.

Men en god tommelfingerregel er, at hvis du er blevet skilt, har solgt eller købt bolig, fået andet arbejde eller der er sket andre større ændringer, skal du tjekke om der er nogle tal, der skal ændres eller indberettes.

En af de ting, du også nemt kan kontrollere - er din fagforeningskontingent, hvor du kan få et årligt fradrag helt op til 6.000 kroner.

Herudover er der en lang række fradrag, som du evt. også kan få.

Hvis du har problemer med at overskue, hvad du skal indberette, står vi gerne til rådighed og hjælper dig med at få indberettet de korrekte tal.

Vil du selv vil forsøge at ændre din årsopgørelse, så kan du nedenfor se, hvilke fradrag du evt. kan benytte dig af.

Løn, pension og renter
Som hovedregel er løn, pension og renter fortrykt på årsopgørelse, og i langt de fleste tilfælde passer disse indberetninger, men nogle gange fx i forbindelse med en konkurs hos din arbejdsgiver, hvor du får en del af din løn fra Lønmodtagernes Garantifond, er det en rigtig god ide, at tjekke om indberetningen og dine lønsedler passer sammen

Tjek også, at indskud på ratepensionsordninger ikke overstiger maksimumgrænsen for fradrag.

Er du visiteret til fleksjob og modtager flekslønstilskud eller ledighedsydelse fra det offentlige, skal du tjekke, at din indtægt er registreret i den korrekte rubrik (315), idet det kan få stor betydning, at beløbene er registreret korrekt, fx hvis du skal låne penge i banken.

Er du gået på efterløn eller fleksydelse (efterløn for fleksjobbere) skal disse beløb også være registreret i rubrik 315.

Modtager du dagpenge ved sygdom eller barsel, dagpengegodtgørelse der udbetales af arbejdsgiveren eller arbejdsløshedsdagpenge fra en A-kasse skal disse beløb være registreret i rubrik 304.

Befordringsfradrag
Du kan få kørselsfradrag, hvis du har mere end 12 km til arbejde. Transportmidlet og udgifterne til selve transporten spiller ingen rolle, men transporten må ikke være betalt af din arbejdsgiver, da du ellers kan risikere, at fradraget bliver beskattet som personlig indkomst.

Hvis befordringsfradraget er fortrykt, så tjek at det er den korrekte strækning og det korrekte antal dage. Er det ikke fortrykt, skal du selv angive det. Du kan med fordel anvende SKATs beregningsmodel, men husk at angive det korrekte arbejdssted og det korrekte antal dage du har været på arbejde.

Vær også opmærksom på, at SKAT normalt tager udgangspunkt i 216 arbejdsdage, når de beregner kørselsfradraget.

Bor du i det såkaldte ”Udkants Danmark” gælder der særlige regler
Hvis du har mere end 60 km fra hjem til arbejdsplads og bor i en udkantskommune, kan du få den fulde sats for samtlige km, du kører ud over de første 24 km.
Du kan få det ekstra kørselsfradrag til og med 2018, uanset hvornår du blev omfattet af ordningen. Læs mere om denne ordning på SKAT.

Bropenge
Hvis du krydser en betalingsbro på vej til arbejde, kan du trække en del af broudgiften fra. Se mere om dette på SKAT.

Ekstra kørselsfradrag:
Du kan få et ekstra kørselsfradrag, hvis du tjente mindre end 307.000 kr. i 2015. Læs mere på SKAT.

Diæter - rubrik 53 på årsopgørelsen
Hvis du i forbindelse med dit job, har været på rejse/r af 24 timers varighed med overnatning, har du ret til at få fradrag for dine udgifter, enten med de faktiske udgifter eller med en standardsats, der maksimalt må udgøre kr. 25.900 (2015) og der er ingen bundgrænse.
Bemærk – selvom din arbejdsgiver dækker dine udgifter, kan du stadig få et fradrag på kr. 117,75 pr. døgn til småfornødenheder.

Læs mere om befordringsfradrag på SKAT

Håndværkerfradrag - se mere på SKAT
Du kan trække op til kr. 15.000 fra på årsopgørelsen for arbejdsløn til forbedringer på dit hus, ejerlejlighed og sommerhus. Et ægtepar eller samlevende par kan således få fradrag på op til 30.000 kr.

De kr. 15.000 gælder for hver person i hustanden, der er over 18 år, dog skal de hjemmeboende børn have betalt deres del af regningen.

For helårsboliger er det et krav, at du boede i boligen, mens arbejdet blev udført.

For fritidsboliger kan fradraget kun anvendes af ejeren og ejerens ægtefælle/samlever.

For at få fradraget skal du indtaste beløbet via Tast Selv. Husk efterfølgende at tjekke, at det rent faktisk er kommet med på årsopgørelsen.

Du kan kun få håndværkerfradrag for 2015, hvis arbejdet er udført i 2015, og hvis regningen er betalt senest 29. februar 2016, og husk betaling med check og kontanter ikke giver fradrag. Betaling skal være sket elektronisk.

– Vælg pkt. Indberet servicefradrag eller Ret årsopgørelsen rubrik 460 på SKAT

Hvis du har glemt at indberette håndværkerfradraget for 2012, 2013 og 2014 kan du nå det endnu - se pkt. Glemt håndværkerfradrag 2014, 2013 eller 2012


Børne-og ægtefællebidrag
Mange fraskilte personer indgår selv aftaler om børne- og ægtefællebidrag.

Gælder det for dig, bør du kontrollere, om det børne- og ægtefællebidrag, som du betaler, er indberettet korrekt, idet det kun automatisk bliver indberettet til SKAT, hvis ordningen går via det offentlige.

Det samme gælder, hvis der er betalt bidrag til en fraskilt ægtefælle i forbindelse med et barns dåb eller konfirmation, idet disse kun vil fremgå af årsopgørelsen, hvis der er tale om en ordning, der går via det offentlige.

Du skal huske at indberette cpr.nr. på modtageren af børne- og underholdsbidraget samt beløbet, hvis det ikke betales gennem det offentlige. I modsat fald kan du ikke få fradrag for det i 2015.

Du har ret til fradrag for børnebidrag, indtil dit barn er fyldt 18 år, hvis du er blevet separeret, skilt, eller jeres samliv er ophævet.

Du har også ret til fradrag for børnebidrag til børn, du har fået uden for ægteskab, såfremt barnet ikke bor hos dig. Dog er der ikke fradrag for et årligt beløb på 1.776 kr. (2015).

Har I som forældre fælles forældremyndighed, og bor barnet hos jer på skift, anses barnet for at bo der, hvor det er registreret med folkeregisteradresse. Der er specielle forhold skattemæssigt for disse 7/7 ordninger.

Læs mere om børnebidrag hos SKAT.

Læs mere om ægtefællebidrag hos SKAT


Boligkøb/salg

Ejendomsværdiskat m.v.
Ved køb af fast ejendom skal du betale ejendomsværdiskat fra den dato, hvor du flytter ind i en ejendom og ikke fra det tidspunkt, hvor du skrev under på købsaftalen. Tilsvarende skal du normalt kun betale ejendomsværdiskat, indtil du fraflytter ejendommen, uanset hvornår køber evt. overtager den.

Du skal på årsopgørelsen angive det tidspunkt, hvor du har beboet ejendommen.

Har du i forbindelse med salg eller køb af en ejendom betalt eller modtaget renter i forbindelse med en refusionsopgørelse, skal disse renter også indberettes til SKAT, idet det ikke sker automatisk.

Er der tale om renteindtægter, kan beløbet indberettes i rubrik 39 – anden kapitalindkomst.

Er der tale om renteudgifter, kan beløbet indberettes i rubrik 44 – renteudgifter af anden gæld.

Har du købt bolig i 2015
Hvis du har købt ny bolig i årets løb, skal du typisk stille en bankgaranti.

Det vil sige, at man betaler en garantiprovision til banken, der kan trækkes fra i skat. Beløbet er ikke indberettet til SKAT, så tjek lige op på det – det er typisk op til et par tusinde kroner.

- Fradraget indberettes i rubrik 44.

Stiftelsesprovision på korte lån
Stiftelsesprovisioner på lån med en aftalt løbetid på under 2 år kan trækkes fra, men hvis stiftelsesprovisionen er på mere end 2,5 procent af lånebeløbet, kan du højst trække 2,5 procent af lånebeløbet fra i det år, hvor provisionen forfalder til betaling.

- Fradraget skal indberettes i rubrik 44.

Låneomkostninger
Hvis lånet optages i fremmed valuta fx i euro, er der fradrag for låneomkostningerne.

Optages lånet derimod i d.kr. er der ikke fradragsret for låneomkostninger

Der er kun fradrag for den del af låneomkostningerne som kan henføres til årets afdrag.

- Er der fradrag, og er der tale om et realkreditlån, skrives fradraget i rubrik 41

Differencerenter
Har man omlagt sine lån og i den forbindelse har betalt ”differencerenter”, skal man huske selv at indberette beløbet til SKAT, så tal evt. med dem (typisk banken), der har hjulpet dig med omlægningen af dine lån.

- Differencerenter indberettes normalt i rubrik 41.

Renteudgifter på private pantebreve
For at få fradrag for renteudgifter på private pantebreve - fx i forbindelse med køb af sommerhus, skal SKAT have oplyst, hvem du betaler til.

Du skal derfor indberette cpr. nr. og m.v. til SKAT på den person, som modtager ydelserne.

- Renteudgifter på private pantebreve skal enten fremgå af rubrik 42 (hvis pantebrevene er i depot) eller i rubrik 44, hvis de ikke ligger i et depot.

Renter på fælleslån
Hvis du bor du i en andelsbolig eller en ejerlejlighed, er der mulighed for at få fradrag, hvis du betaler renter til et fælleslån.

Det kan eksempelvist være et lån, der er optaget til brug for istandsættelse af ejendommen med fx nye faldstammer, nye vinduer eller nyt tag.

For at man kan få fradrag for sine renteudgifter, skal gælden og renteudgifterne være fordelt ud på de forskellige ejere, dvs. at gælden skal være tilknyttet de enkelte personer i ejendommen. Så undersøg hvordan det forholder sig i din ejerforening.

Læs mere om renter m.m. hos SKAT

Selvstændig virksomhed og udlejningsejendom
Driver du en selvstændighed virksomhed eller har lejet din bolig ud, skal du selv oplyse SKAT om det skattemæssige overskud eller underskud.

Hvis du har haft overskud, vil det typisk medføre, at du skal beskattes. Hvis du derimod har haft underskud, kan det fratrækkes i din øvrige personlige indkomst, såfremt der ikke er tale om en hobbyvirksomhed.

Donationer til velgørenhed
Har du doneret penge til velgørenhed til fx Kræftens Bekæmpelse, Børnefonden, Røde Kors, Amnesty International eller andre organisationer, kan du få fradrag for beløbet. Men det kræver naturligvis, at organisationerne har indberettet beløbene til SKAT.

Fremgår din bidrag ikke af din årsopgørelse, skal du rette henvendelse til de/n organisation/er, som du har indbetalt bidragene til, da du ikke selv kan ændre dette felt på årsopgørelsen.

Det er derfor meget vigtigt, at gemme dokumentation for, at pengene er indbetalt.

Du har fradrag for hele det indbetalte beløb, dog max. 15.000 kroner i alt i 2015.

- Tjek rubrik 55

Privat gæld
Husk også at selvangive renter af eventuel privat gæld, da de ikke automatisk indberettes til SKAT.

- Indberettes i rubrik 44

Hvis du er i tvivl om hvordan du skal gribe din årsopgørelse an, er du altid velkommen til at kontakte os for at få en snak om tingene.

Du kan på www.aktivfinans.dk se nogle af de opgaver, som vi har løst for vore kunder. Men da der er meget forskel på de forskellige sager, er den bedste start en uforpligtende snak om netop din situation.

Hvis du vil høre mere, kan du kontakte os på en af de nedenstående måder:

  • Ring på tlf. 2970 6655
  • Send en mail til mail [snabel-a] aktivfinans.dk
  • Send en SMS til 1245 med ordet AKTIV
  • Benyt vores kontaktformular på www.aktivfinans.dk

Med venlig hilsen


Flemming Thorslund
Partner

Læs vore øvrige nyhedsbreve her!Bliv kontaktet af os

Det koster ikke noget

Aftal et møde med os, hvor vi helt uforpligtende kan drøfte dine muligheder.

Kontakt os

Menu

AktivFinans
Severinsminde
Severinsmindevej 6
4420 Regstrup

IVS CVR-nr. 3583 0758